Privacy policy

Privacyverklaring

Festiviti verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren op party@festiviti.be

Verwerkingsdoeleinden

Festiviti verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Festiviti behandelt de persoonsgegevens van klanten als vertrouwelijke informatie en geeft deze niet door aan derden. De informatie zal noch verhuurd, noch verkocht worden aan derden.

Om de uitvoering van gepersonaliseerde bestellingen mogelijk te maken, zal FestvitiBox logo’s of persoonlijke ontwerpen die de klant ter beschikking stelt, doorsturen aan de partners die

  • instaan voor het bedrukken van de bestelde goederen van de klant;
  • het bewerken van aangeleverde logo’s of persoonlijke ontwerpen;
  • het aanleveren van transfers.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@festiviti.eu

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

In elke nieuwsbrief via e-mail die de klant ontvangt, is de mogelijkheid voorzien om uit te schrijven.

Gebruik beeldmateriaal

Festiviti behoudt zich het recht voor om foto’s of video’s te publiceren van gepersonaliseerde artikelen die in opdracht van de klant zijn gemaakt. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden op social media (Facebook, LinkedIn en Instagram) en in marketingmateriaal (E-mailings, website en flyers/brochures).

De klant heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal. Voor zoverre het materiaal enkel digitaal werd gebruikt, zal Festiviti dit op eenvoudig verzoek van de klant verwijderen. Voor het gebruik van beeldmateriaal in geprinte vorm zal Festiviti steeds vooraf het akkoord van de klant vragen.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).